W Polsce STATUS UCHODŹCY na zawsze!

 

Polskie prawo nie przewiduje możliwości zrzeczenia się statusu uchodźcy. 

Cudzoziemiec traci prawo do statusu uchodźcy, gdy ustaną warunki przyznania mu ochrony, ale polskie prawo nie przewiduje takiej możliwości  – wyjaśnia Maria Pamuła z przedstawicielstwa Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

 

Kwestie związane ze statusem uchodźcy reguluje Konwencja Genewska z 1951 r. Cudzoziemiec traci status m.in. w sytuacji, gdy ponownie dobrowolnie osiedlił się w kraju, który opuścił lub poza którego granicami przebywał z powodu obawy przed prześladowaniem. „Dzieje się tak także wtedy, gdy uchodźca nabędzie obywatelstwo innego kraju. Wtedy już nie potrzebuje statusu, bo ma ochronę kraju, którego obywatelstwo nabył” – tłumaczy ekspert.

 

Syryjska rodzina zwróciła się o pozbawienie statusu uchodźcy do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, gdzie negatywnie rozpatrzono wniosek, który następnie trafił do Rady do Spraw Uchodźców. „Uchylenie decyzji o nadaniu statusu uchodźców godziłoby zarówno w interes strony, jak i interes społeczny. Prowadziłoby w konsekwencji do pozbawienia cudzoziemców ochrony międzynarodowej, co z kolei stałoby w sprzeczności z porządkiem prawnym i obowiązkiem przestrzegania prawa międzynarodowego” – powiedział rzecznik UdSC Jakub Dudziak.

 

Jak podała środowa „Rzeczpospolita”, rodzina K., która po przyjeździe do Polski wyjechała za granicę, prawdopodobnie do Niemiec, chce uchylenia decyzji na podstawie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego. Stanowi on, że „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeśli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”.

 

źródło: PAP